INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  a) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020,w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;

  b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
   
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwymInspektorem Ochrony Danych odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
  a) abi@wzp.pl
  b) iod@miir.gov.pl
   
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Żłobek NIEDŹWIADEK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest  Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
   
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. coraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
   
 5. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt  tj. Zespół Żłobków H.Łach, K.Trocka, 75-574 Koszalin, ul. Szymanowskiego 24c oraz Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo, Borzysławiu 17B, 78-220 Tychowooraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
   
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
   
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
   
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
Żłobek Żabka i Filo Koszalin
O nas Kadra Oferta Aktualności Galeria Kontakt

Żłobek Niedźwiadek - ralizacja projektu


Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt poinformować, iż od 1 października 2017 r. Zespół Żłobków uruchomi w ramach projektu pt. "Żłobek Niedźwiadek" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  grupę żłobkową liczącą 22 dzieci a od 1 stycznia 2018 r. 35 dzieci.

Udział w projekcie, w tym świadczona opieka nad dziećmi, jest bezpłatny.

Wszelkie informacje nt. zasad i kryteriów uczestnictwa oraz naboru znajdują się w załączonej dokumentacji tj. Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie Żłobek Niedźwiadek oraz dokumentacji aplikacyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją a w szczególności określonymi terminami. 

 1. Regulamin
 2. Formularz

W razie pytań i wątpliwości czekamy na kontakt.